fbpx

Food Industry News

ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0
เกาะติดพฤติกรรม – เกาะให้ทันกระแส


4.0 และก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมอาหาร
โดย 1.0 ก็จะเป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดั้งเดิม ที่อาศัยกลจักรไอน้ำ หรือทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหลัก ในขณะที่ 2.0 จะ อาศัยเทคนิคทางด้านเครื่องกลยุคแรกๆ เพื่อผลิตในเชิงอุตสาหกรรมครอบครัวเป็นหลัก พอมาถึง 3.0 ก็จะเป็นการผลิตในเชิงสายการผลิต ที่อาศัยหลักการ และเทคโนโลยีด้านเครื่องกลจากยุค 2.0 มาต่อยอดให้กว้างไกลยิ่งขึ้น
ขณะที่ 4.0 ซึ่งหมายถึงยุคปัจจุบันนั้นก็จะมีเป็นการผสานเอาความก้าวไกลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันเข้ามาเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เรียกว่า Internet of Thing หรือ ซึ่งจะผูกโยงเครื่องจักร สายการผลิต อาทิ เครื่องจักรแปรรูปเนื้อสัตว์ เครื่องจักรแปรรูปอาหาร-เครื่องดื่ม เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ เข้ากับการเชื่อมต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะทำให้สื่อสารกันได้ทั้งหมด และจะมีการพัฒนาไปจนถึงขั้น Internet of Everything ในอนาคต

อุตสาหกรรมอาหารก็เป็นเฉกเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมด้านอื่นที่ต้องเชื่อมโยงกับกระบวนการเชื่อมต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นที่มาของ Food Industry 4.0 ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมอาหารที่น่าจับตามอง
นักอุตสาหกรรมอาหารที่ตระหนักถึงการเจริญเติบโตของพันธกิจด้านนี้ เข้าใจดีว่า การสำรองข้อมูลด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า Big Data นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง และที่สำคัญมากกว่าคือ จะทำอย่างไรให้ Big Data เหล่านั้นนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำคัญของ Big Data นอกจากจะเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้สมรรถระในการแข่งขันของตนเองกับคู่แข่งเป็นไปอย่างทัดเทียบ เข้าทำนอง “รู้เขา รู้เรา”กันมากขึ้นแล้ว ยังนับว่าเป็นการสร้างเสริมให้ อุตสาหกรรมอาหารเดินหน้าไปตามที่ต้องการได้อย่างดี
เหตุที่ต้องก้าวไปสู่ Food Industry 4.0 ด้วยการอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วย Upgrade ให้อุตสาหรรมอาหารและเครื่องดื่มนี้มีความคล่องตัว รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ว “ความเสถียร” (Stability) ในด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเทคโนโลยีด้านการบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย อันเป็นยอดปรารถนาในการเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านนี้ ในขณะที่ความคล่องตัวใยการรุดหน้าพันธกิจก็ทำได้อย่างง่ายดายขึ้นอีกด้วย