Seminar

3 มีนาคม 2017
หมวด : จัดซื้อ-โลจิสติกส์
นักจัดซื้อโฉมใหม่ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0
โดย อ.อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
09.30-11.30 น.
GH 203
ปรับปรุงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ให้เข้มแข็ง ด้วย Lean ปราดเปรียวด้วย Agility
โดย อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์ กรรมการ Logistics system and Trade Facilitation สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
13.30-15.30 น.
214
หมวด : การตลาด-บริหารจัดการ
รับทุนวิจัยหนุนผู้ประกอบการไทยต่อยอดธุรกิจปั้นเงินล้าน มุมมองความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ใช้งานวิจัยพัฒนาธุรกิจ
โดย ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์องเลขาธิการ สวทน. , คุณวิภาดา พลาธนพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล , รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอด นักวิจัยอาวุโส บริษัท น้ำตาลมิตรผล
09.30-11.30 น.
214
Trends and Emerging issues on Human Resource and Organization Development for Thailand 4.0
โดย ผศ. ดร.ปณิตา วรรณพิรุน ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09.30-11.30 น.
221
การพัฒนาสารสนเทศ ERP เพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
โดย คุณเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
09.30-11.30 น.
222
พลิกเส้นทางสร้างผู้ประกอบการสู่โลกธุรกิจ (สำหรับผู้ที่คิดจะประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่จะต่อยอดธุรกิจ)
โดย อ.ฐนันต์ณัจฉ์ รัตนโพธิ์ บ้านความรู้ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ม.รามคำแหง
13.30-15.30 น.
218
การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฏิบัติ)
โดย คุณนพดล อิ่มเอม ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิต
มีค่าใช้จ่าย สมาชิก 1,800.- บุคคลทั่วไป 2,400.- สอบถามและสมัครที่ 02-258-0320-5 (คุณจิตตินันท์/คุณพรทิพย์/คุณสุบรรณ์)
09.00-16.00 น.
212 – 213
Stainless steel for automotive industry and its development trend
โดย วิทยาการ จากบริษัท โพสโค-ไทยน๊อค จำกัด(มหาชน)
มีค่าใช้จ่าย สมาชิก ฟรี บุคคลทั่วไป 535.-บาท ติดต่อลงทะเบียนที่ สมาคม (คุณภูมิธร 02-712-1649)
13.30-16.00 น.
222
หมวด : วิศวกรรม นวัตกรรม
Industrial Robotic from thinking to Manufacture
โดย อ.ชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการแผนกไฟฟ้าและระบบควมคุม
09.00-16.00 น.
211
ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ
โดย ดร.นฤดม นวลขาว นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิเชิงแผ่รังสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ
ลงทะเบียนสัมมนา ที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ training@nimt.or.th , training.nimt.or.th/OnlineRegister/index.php
09.00-12.00 น.
215
การยกระดับคุณภาพของเชื้อเพลิงแท่งวัดเม็ด (Wood pellet) ด้วยการวัดความชื้นที่ถูกต้อง
โดย ดร.ธาดา แก้วประเสริฐ นักมาตรวิทยา คุณธสร สิงหะเนติ นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการความชื้น ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ
ลงทะเบียนสัมมนา ที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ training@nimt.or.th , training.nimt.or.th/OnlineRegister/index.php
09.00-12.00 น.
216
ความรู้พื้นฐานเรื่องไฟฟ้าสถิต ความรู้พื้นฐานด้านฟิสิกส์ของ ESD
โดย ดร.ดรุณี อัศวเสถียร Ph.D. MTEC(บริษัท บีพีไอ เอเชีย จำกัด)
09.30-11.30 น.
220
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 กับ ความก้าวหน้าของนวัตกรรมพลาสติกวิศวกรรมของโลก
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ์ (บริษัท บีพีไอ เอเชีย จำกัด)
13.30-15.30 น.
220
หมวด : อาหาร-บรรจุภัณฑ์
FoSTAT-Public Training : ระบบการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหาร
โดย คุณสมนิตย์ ผดุงเอกField Training Manager Ecolab Ltd., คุณวรปัญญา สุธานุภาพวุฒิบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน), คุณนิรันดร์ เหลาพนัสสัก ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาหาร FoSTAT, ศ. ดร. สุวิมล กีรติพิบูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีค่าใช้จ่าย สมาชิก 3,900- ทั่วไป 4,500- ลงทะเบียนที่ FoSTAT โทร.029428528 (คุณวิชุดา แสนเทศ)
09.00-16.00 น.
210
Digitising The Food Industry
โดย ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้
09.30-11.30 น.
219
การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
โดย ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร, ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
09.30-11.30 น.
223
เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบ Automation
โดย รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)
13.00-16.00 น.
219
ทิศทางอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตในยุตดิจิตอล 2020 โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทย
โดย ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
13.30-15.30 น.
220
ชิงชัยในธุรกิจการแปรรูปอาหารในยุค Industry 4.0
โดย ผศ.ดร.วิภู ศรีสืบสาย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ & รองคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านแผนงานและกลยุทธ์
13.30-15.30 น.
223
หมวด : ระบบคุณภาพ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบอัตราการไหล
โดย คุณสุธรรม ม้าศรี นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการอัตราการไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
ลงทะเบียนสัมมนา ที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ training@nimt.or.th , training.nimt.or.th/OnlineRegister/index.php
09.00-12.00 น.
217
การควบคุมเครื่องมือวัด ง่ายนิดเดียว
โดย คุณวีรชัย ดีชัยยะ นักวิชาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
09.30-11.30 น.
218
การใช้งานเครื่องวัดเสียงและการอ่านค่าในใบรายงานผลการสอบเทียบ
โดย คุณสุรัตน์ ลีอุดมวงษ์ นักมาตรวิทยา คุณปาณิศรา คงถาวร นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการเสียง ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน
ลงทะเบียนสัมมนา ที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ training@nimt.or.th , training.nimt.or.th/OnlineRegister/index.php
13.00-16.00 น.
215
การใช้วัสดุอ้างอิง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผลการวัด
โดย ดร.กิตติยา เชียร์แมน นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
ลงทะเบียนสัมมนา ที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ training@nimt.or.th , training.nimt.or.th/OnlineRegister/index.php
13.00-16.00 น.
216
ความสำคัญของการวัดอัตราการไหล และการสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลในภาคอุตสาหกรรม
โดย ดร.ธีรารักษ์ ชินารักษ์ นักมาตรวิทยา คุณขนิษฐา ลี่แตง นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการอัตราการไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
ลงทะเบียนสัมมนา ที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ training@nimt.or.th , training.nimt.or.th/OnlineRegister/index.php
13.00-16.00 น.
217
4 มีนาคม 2017
หมวด : จัดซื้อ-โลจิสติกส์
ปฏิวัติระบบจัดซื้อสู่ความสำเร็จด้วย Procurement 4.0
โดย อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัธทนะ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมคนแรกของสมาคมบริหารงานจัดซื้อ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
09.30-11.30 น.
211-213
หมวด : การตลาด-บริหารจัดการ
เสวนาตลาดสำหรับ Startup และแนวทางสู่ความสำเร็จ
โดย อ.ฐนันต์ณัจฉ์ รัตนโพธิ์ บ้านความรู้ ร่วมกับ ม.รามคำแหง
13.30-15.30 น.
215
เสวนา ธุรกิจเดินหน้า การค้าร่ำรวย ด้วยสินเชื่อ SMEs
โดย คุณพรชัย จิรโสภณ ผู้จัดการส่วน ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ SME BANK
13.30-15.30 น.
220-221
หมวด : อาหาร-บรรจุภัณฑ์
กลยุทธ์การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด
โดย คุณพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ เจ้าของธุรกิจคางกุ้งอบทอดกรอบ ผู้คว้าเงินล้านจากรายการ SME ตีแตก
14.00-16.00 น.
เวที่กลาง
Hall 103
ผ่าความคิดสู่ธุรกิจร้านอาหาร 4.0
โดย ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อุปนายกสมาคมธุรกิจร้านอาหาร
13.30-15.30 น.
219
1. Digital Marketing เผยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ร้านอาหารด้วย Wongnai
2. ฟู้ดสไตลิสต์ สร้างสรรค์สร้างสไตล์ สร้างแบรนด์

โดย คุณเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา COO บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด , คุณพัชรพล ประกันสุข บรรณาธิการนิตยสาร Foodsttylist
13.30-17.00 น.
222-223
หมวด : ระบบคุณภาพ
ความสำคัญของสถิติในงานเครื่องมือวัด
โดย คุณประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) ม.เกษตรศาสตร์
13.30-15.30 น.
214
การแก้ปัญหากลิ่นและปัญหาน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
โดย ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิริธร ไทย-เยอรมัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13.30-15.30 น.
219
หมายเหตุ หัวข้อสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 02 967 9999 ต่อ 8602,1200 *****
ท่านสามารถอัพเดทหัวข้อสัมมนาเพิ่มเติมได้ที่ : www.thailandindustrialfair.com และ www.foodpackthailand.com