เทคโนโลยีการผลิตยา

  • by
เพราะยา เป็นมากกว่าปัจจัย พื้นฐานในการดำรงชีวิตไปแล้ว ฉะนั้นนอกจากเท่าทันยังต้องรู้จักใช้ยาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติในมิติของเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีการผลิตยา
Food Pack Asia 2020

เครื่องจักรผลิตแคปซูลยาและบรรจุภัณฑ์ยา

  • เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางเภสัชกรรม
  • บรรจุภัณฑ์ยา
  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและแคปซูล

เครื่องจักรผลิตแคปซูลยาและบรรจุภัณฑ์ยาภายในงาน
Food Pack Asia 2020

CHARATCHAI MACHINERY

BOOTH NO. G84